Клендій.png

Клендій Володимир Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент

Контактні дані

вул. Текстильна, 28, корпус № 9, к. 201б

ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

elartuicot.png
orcidico.png

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науковий напрямок: Автомобільний транспорт, Машинобудування

 

ОСВІТА

2012 р. - закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність «Технологія машинобудування» (кваліфікація магістр технології машинобудування).

2015 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини».

2017 р. - закінчив Луцький національний технічний університет, спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство».

 

ВИРОБНИЧА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

2015 р. – 2017 р. – асистент кафедри автомобілів.

2017 р. – 2019 р. старший викладач кафедри автомобілів.

2019 р. – до цього часу – доцент кафедри автомобілів.

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

 • Вступ до спеціальності

 • Технічна експлуатація автомобілів

 • Виробничо-технічна інфраструктура підприємств автотранспорту

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Клендій В. М. Обґрунтування параметрів гвинтових завантажувачів / І. Б. Гевко, Ю. М. Тарасюк, В. М. Клендій // Наукові нотатки: міжвуз. зб.наук. праць. – Луцьк, 2014. – Вип. 44. − С. 55-62.

 2. Клендій В. М. Морфологічний синтез пристроїв для заміру конструктивних параметрів шнека / А. Є. Дячун, Ю. М. Тарасюк, В. М. Клендій, П. В. Босюк, І. М. Кучвара. // Наукові нотатки: міжвуз. зб. наук. праць. – Луцьк, 2014. – Вип. 44. − С. 98-103.

 3. Клендій В. М. Результати експериментальних досліджень гвинтових транспортних механізмв / І. Б. Гевко, А. Є. Дячун, Р. О. Любачівський, В. М. Клендій, // «Сільськогосподарські машини» зб. наук. статей – Луцьк, 2013. – Вип. 26. − С. 42-50.

 4. Клендій В. М. Технологічність конструкцій механізмів з гвинтовими робочими органами / Б. М. Гевко, А. Є. Дячун, І. М. Кучвара, В. М. Клендій // n 18 «Сільськогосподарські машини» зб. наук. статей – Луцьк, 2013. – Вип. 26. − С. 13- 19.

 5. Клендій В. М. Розрахунок гнучких валів гвинтових механізмів / Б. М. Гевко, В. З. Гудь, Р. В. Комар, В. М. Клендій, Т. Д. Навроцька, О. П. Катрич // «Перспективні технології та прилади» збірник наукових праць – Луцьк, 2014. – Вип. №5 (2). − С. 22-28.

 6. Клендій В. М. Технологічні передумови розрахунку гвинтового розходоміра / А. Є. Дячун, В. Д. Дмитренко, В. М. Клендій, Т. Д. Навроцька, О. П. Катрич // «Перспективні технології та прилади» збірник наукових праць – Луцьк, 2014. – Вип. №5 (2). − С. 51-57.

 7. Клендій В. М. Структурний синтез гвинтових сепараторів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням / І. Б. Гевко, А. Є. Дячун, Л. Р. Рогатинська, В. М. Клендій, Р.І. Лотоцький // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. – Тернопіль 2013. – Вип. №1 (69). − С. 131- 140.

 8. Клендій В. М. Гвинтові завантажувачі в агропромисловому комплексі / О. Л. Ляшук, А. Є. Дячун, Ю. М. Тарасюк, В. М. Клендій, // Вісник Харківського національного технічного університету сільськогосподарські машини ім. П. Василенка. – Харків, 2014. – Вип. 144. − С. 141-145.

 9. Клендій В. М. Структурний синтез гнучких гвинтових робочих органів конвеєрів/ Б. М. Гевко, А. Є. Дячун, Р. О. Любачівський, В. М. Клендій // «Сільськогосподарські машини» зб. наук. статей – Луцьк, 2013. – Вип. 24. − С. 40- 52.

 10. 10. Клендій В.М. Відпрацювання конструкції гвинтових секційних робочих органів на технологічнісь / Б.М. Гевко, В.М. Клендій, Т.Д. Навроцька // Вісник Харківського національного технічного університету сільськогосподарські машини ім. П. Василенка. – Харків, 2015. – Вип. 156. − С. 498-505.

 11. Klendiy V.M. Investigation of the stability of the tonsorial vibrations of a screw conveyer under the influence of pulse forces / I.B. Hevko, A.Ye. Dyachun, V.Z. Hud, L.R. Rohatynska L.R., Klendiy V.M. // INMATEH. Agricultural Engineering. – Bucharest, 2015. – vol. 45, no 1. – P. 77-86

 12. Клендій В.М. Секційний шарнірний гвинтовий робочий орган / В.М. Клендій // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 19-20 листопада 2014 р. : тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – С. 111.

 13. Клендій В.М. Прилад для заміру сили опору сипких матеріалів / А.Є. Дячун, В.П. Дмитренко, В.М. Клендій // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 19-20 листопада 2014 р. : тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – С. 98.

 14. Клендій В.М. Принципи конструювання робочих органів гвинтових конвеєрів / І.Б. Гевко, В.М. Клендій // Матеріали VII наукової конференції , 20-21 листопада 2013 р. : тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – С. 15

 15. Клендій В.М. Рух матеріальної частинки по похилій площині, всі точки якої в коливальному русі описують кола в горизонтальних площинах / М.Б. Клендій, В.М. Клендій // Матеріали VII наукової конференції , 20-21 листопада 2013 р. : тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – С. 27.

 16. Науково-прикладні основи проектування піднімально-транспортних лебідок підвищеної навантажувальної здатності з гвинтовими опорами / Б.М. Гевко, О.А. Колесник, М.М. Марчук, В.М. Клендій, С.Л. Мельничук. – Рівне, 2016. – 196 с.

 17. Обґрунтування параметрів піднімально-транспортних лебідок / О.А. Колесник, О.Я. Гурик, А.І. Пік, В.М. Клендій, С.Л. Мельничук. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2017 – Вип. 57. – С.88–93.

 18. Особливості конструкцій шнекових механізмів для добування сапропелів / Б.М. Гевко, В.М. Клендій, С.Л. Мельничук, М.Д. Радик // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2017 – Вип. 57. – С. 57–60.

 19. Динамічна модель роботи піднімально-транспортної лебідки / Б.М. Гевко, О.Л. Ляшук, В.М. Клендій, С.Л. Мельничук // Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади». – Луцьк, 2016 – Вип. №9 (2). – С. 7–12.

 20. Клендій В.М. Установка для дослідження силових і конструктивних параметрів канатних механізмів / В.М. Клендій, С.Л. Мельничук // Збірник наукових статей «Сільськогосподарські машини». Луцького національного технічного університету. – Луцьк, 2015. – Вип. № 34. – С. 59–66.

 21. Методика проектування гвинтових робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів / Б.М. Гевко, В.М. Клендій, Т.Д. Навроцька, С.Л. Мельничук // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». – Вінниця, 2017. – №1(96). – С.176–180.

 22. Mathematical model of bending vibrations of a horizontal feeder-mixer along the flow of grain mixture / O.L. Lyashuk, M.B. Sokil, V.M. Klendiy, O.P. Skyba, O.L. Tretiakov, L.M. Slobodian, N.O. Slobodian // INMATEH – Agricultural Engineering. – 2018. – Vol. 55, №. 2. – P. 35 – 44.

 23. Гевко І.Б. Транспортно-технологічні передумови проектування гвинтових завантажувачів / І.Б. Гевко, В.М. Клендій, Л.М. Слободян // «Перспективні технології та прилади»: збірник наукових праць. – Луцьк, 2017. – Вип. №7. − С. 38-42

 24. Стенд для дослідження характеристик гвинтових завантажувачів / О.Л. Ляшук, В.М. Клендій, О.Я. Гурик, Л.М. Слободян // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. − Житомир, 2017. − Вип. 2 (80). Т. 1. − С. 40-44

 25. Дослідження резонансних коливань горизонтального робочого органу гвинтового завантажувача-змішувача / Б.М. Гевко, В.М. Клендій, Л.М. Слободян, О.П. Марунич // Загальнодержавний міжвідомчий науковотехнічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». – Кіровоград, 2017. – Вип. 46, ч. 2. – С. 48-57.

 26. Нелінійні коливання вертикальної вітки завантажувача–змішувача із урахуванням руху вздовж нього зернової суміші / О. Л. Ляшук, А. Є. Дячун, М.Б. Сокіл, В. М. Клендій, Л. М. Слободян // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». − Луцьк, 2018. – Вип. 61. − С. 118-126.

 27. Клендій В.М. Дослідження технологічного процесу завальцювання кульок у направляючих транспортних механізмів / В.М. Клендій, Л.М. Слободян, П.В. Казмірчук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічні системи і технології тваринництва”. – Харків, 2017. – Вип. 181. – С. 315-321.(

 28. Стенд і результати дослідження гвинтового завантажувача сипких матеріалів / О.Л. Ляшук, О.Р. Рогатинська, Л.М. Слободян, В.З. Гудь, В.М. Клендій, В.В. Гупка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. «Механізація сільськогосподарського виробництва». – Харків, 2019. – Вип. 198. – С. 226-233.

 

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ

 1. Пат. 72993 Україна, МПК (2006.01) G 01 B 3/20. Універсальний пристрій для заміру конструктивних параметрів шнеків / Ляшук О.Л., Любачівський Р.О., Чвартацький Р.І., Гевко І.Б., Бригадир Б.Т., Клендій В.М.; заявник та патентовласник Ляшук О.Л. Любачівський Р.О., Чвартацький Р.І. , Гевко І.Б., Бригадир Б.Т., Клендій В.М. – № u 2012 00926; заявл. 30.01.12; опубл. 10.09.12, Бюл. № 17.

 2. Пат. 85010 Україна, МПК (2006.01) B 65 G 33/14. Гвинтова секційна спіраль / Комар Р.В., Дзюра В.О., Дячун А.Є., Клендій В.М., Гевко І.Б.; заявник та патентовласник Комар Р.В., Дзюра В.О., Дячун А.Є., Клендій В.М., Гевко І.Б. – № u 2013 04972; заявл. 18.04.13; опубл. 11.11.13, Бюл. № 21.

 3. Пат. 85011 Україна, МПК (2006.01) B 65 G 33/14. Секційна гвинтова спіраль / Ляшук О.Л., Любачівський Р.О., Дзюра В.О., Клендій В.М., Гевко І.Б.; заявник та патентовласник Ляшук О.Л., Любачівський Р.О., Дзюра В.О., Клендій В.М., Гевко І.Б. – №u 2013 04973; заявл. 18.04.13; опубл. 11.11.13, Бюл. № 21.

 4. Пат. 99245 Україна, МПК (2006.01) B 65 G 33/00. Завантажувач гвинтовий з пересипом / Дячун А.Є., Тарасюк Ю.М., Клендій В.М., Рогатинська Л.Р.; заявник та патентовласник: Дячун А.Є., Тарасюк Ю.М., Клендій В.М., Рогатинська Л.Р. – № u 2014 13365; заявл. 12.12.14; опубл. 12.05.15, Бюл. № 9.

 5. Пат. 112511 Україна, МПК B65G 33/08 (2006.01). Гнучкий вал / Дячун А.Є., Комар Р.В., Клендій В.М., Мельничук С.Л., Гудь В.З.; заявники і патентоотримувачі Дячун А.Є., Комар Р.В., Клендій В.М., Мельничук С.Л., Гудь В.З. – № u201604729; заявл. 28.04.16; опубл. 26.12.16, Бюл. № 24

 6. Пат. 112544 Україна, МПК B65G 25/00(2006.01). Канатна установка для видобування сапропелів / Гевко Б.М., Дячун А.Є., Мельничук С.Л., Клендій В.М., Довбиш А.П.; заявники і патентоотримувачі Гевко Б.М., Дячун А.Є., Мельничук С.Л., Клендій В.М., Довбиш А.П. – № u201605417; заявл. 19.05.16; опубл. 26.12.16, Бюл. №24.

 7. Пат. 112545 Україна, МПК B21F 35/00 (2006.01). Пристрій для формування гвинтових пружних елементів на крок / Клендій В.М. Мельничук С.Л., Казмірчук П.В., Третьяков О.Л. Котик Р.М.; заявники і патентоотримувачі: Клендій В.М. Мельничук С.Л., Казмірчук П.В., Третьяков О.Л. Котик Р.М. – № u201605418; заявл. 19.05.16; опубл. 26.12.16, Бюл. №24.

 8. Пат. 118404 Україна, МПК E02F 3/88 (2006.01). Гвинтовий добувний модуль озерних сапропелів / Гевко Б.М., Клендій В.М., Мельничук С.Л., Навроцька Т.Д., Шуст І.М.; заявники і патентоотримувачі Гевко Б.М., Клендій В.М., Мельничук С.Л., Навроцька Т.Д., Шуст І.М. – № u201701003; заявл. 03.02.17; опубл. 10.08.17, Бюл. 15

 9. Пат. 115032 Україна, МПК F16D 7/06 (2006.01). Пружно-запобіжна муфта гнучкого гвинтового конвеєра / Гевко Ів.Б., Дубиняк Т.С., Мельничук А.Л., Скиба О.П., Клендій В.М.; заявники і патентоотримувачі: Гевко Ів.Б., Дубиняк Т.С., Мельничук А.Л., Скиба О.П., Клендій В.М. – № u 2016 1153927; заявл. 14.11.16; опубл. 27.03.17, Бюл. № 6.

 10. Пат. 124006 Україна, МПК G01M 13/02, B65G 33/00. Стенд для дослідження характеристик гвинтових завантажувачів / Ляшук О.Л., Клендій В.М., Слободян Л.М., Марунич О.П.; заявник і власник патенту Ляшук О.Л., Клендій В.М., Слободян Л.М., Марунич О.П. – 201711055; заявл. 13.11.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.

 11. Пат. 125652 Україна, МПК B65G 33/00. Гвинтовий змішувачзавантажувач / Ляшук О.Л., Клендій В.М., Слободян Л.М., Марунич О.П.; заявник і власник патенту Ляшук О.Л., Клендій В.М., Слободян Л.М., Марунич О.П. – 201711062; заявл. 13.11.2017; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10.

 12. Пат. 128019 Україна, МПК B65G 33/00. Стенд для дослідження перевантаження сипких матеріалів з горизонтальної на вертикальну гілку / Ляшук О.Л., Клендій В.М., Слободян Л.М., Марунич О.П.; заявник і власник патенту Ляшук О.Л., Клендій В.М., Слободян Л.М., Марунич О.П. – 201803752; заявл. 06.04.2018; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16.

 13. Пат. 128417 Україна, МПК B65G 33/00, B65G 33/34 Гвинтовий завантажувач-змішувач з центральним приводом / Ляшук О.Л., Слободян Л.М., Марунич О.П.; заявник і власник патенту Ляшук О.Л., Слободян Л.М., Марунич О.П. – 201805638; заявл. 21.05.2018; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 

 1. Босюк П.В. Конспект лекцій з курсу «Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля» частина І для студентів спеціальності 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання / П.В. Босюк, В.М. Клендій, М.Г. Левкович. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль.: ТНТУ, 2016. – 123 с.

 2. Босюк П.В. Конспект лекцій з курсу «Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля» частина ІІ для студентів спеціальності 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання / П.В. Босюк, В.М. Клендій, М.Г. Левкович. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль.: ТНТУ, 2016. – 123 с.

 3. Клендій В.М. Конспект лекцій з дисципліни "Експлуатаційні матеріали" для студентів спеціальності 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання/ Клендій В.М., Ляшук О.Л., Гупка А.Б. – Тернопіль, ТНТУ, 2016.

 4. Пиндус Ю.І. Особливості ТО і ремонту спеціалізованого рухомого складу методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання/ Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха, В.М. Клендій. ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 55 с.

 5. Гевко Б.М. Конспект лекцій з курсу «Виробничо-технічна інфраструктура підприємств автотранспорту» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 274 «Автомобільний транспорт» Б.М. Гевко, В.М. Клендій.: ТНТУ, 2016. – 149 с.

 6. Ляшук О.Л. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для студентів спеціальності 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання/  О.Л. Ляшук, В.М. Клендій . – Тернопіль, ТНТУ, 2016. –с. 30

 7. Пиндус Ю.І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Особливості ТО і ремонту спеціалізованого рухомого складу» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха, В.М. Клендій Тернопіль, ТНТУ, 2016. –с. 55.

 8. Пиндус Ю.І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Сучасні технології ремонту та сервісного обслуговування автомобілів» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання / Ю.І. Пиндус, Б.М. Гевко, Р.В. Хорошун, В.М. Клендій . – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 58 с.

 9. Ляшук О.Л. Методичні вказівки з науково-дослідницької практики для студентів усіх форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальністі 274 «Автомобільний транспорт» / О.Л. Ляшук, М.Г. Левкович, Ю.І. Пиндус, Ів.Б. Гевко, В.З. Гудь, В.М. Клендій. - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль.: ТНТУ, 2019. – 15 с.