Гупка_Андрій.png

Гупка Андрій
Богданович

Кандидат технічних наук, старший викладач

Контактні дані

вул. Текстильна, 28, корпус № 9, к. 201б

ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

elartuicot.png
orcidico.png

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науковий напрямок: "Технологія забезпечення виготовлення профільних гвинтових заготовок"

 

ОСВІТА

2012 р. - закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність «Технологія машинобудування»

2016 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – «Технологія машинобудування»

2018 р. - закінчив Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність «Автомобільний транспорт»

 

ВИРОБНИЧА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

2015 р.  – асистент кафедри технології машинобудування

2016 р. – 2018 р. - асистент кафедри автомобілів.

2018 р. – до цього часу – старший викладач кафедри автомобілів

 

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

 • Автотоварознавча експертиза

 • Наукові дослідження і теорія експерименту

 • Експлуатаційні матеріали

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Публікації у фахових виданнях:

 1. Аулін В.В. Масштабно-рівневий підхід до аналізу процесів в матеріалах трибоспряжень деталей мобільної сільськогосподарської та автотранспортної техніки : / В.В. Аулін, С.В. Лисенко, Д.О. Великодний, А.Б. Гупка. - Кропивницький : - Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник : Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 2017.- Вип. 47 Час. І . С. 52 - 58 с

 2. Гупка А.Б. Особливості розточування кільцевих канавок у корпусних деталях сільськогосподарських машин / В.З. Гудь, І.Б. Гевко, А.Б. Гупка, П.В. Босюк // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Агроінженерні дослідження, - Львів, 2014 - №18 – С.

 3.  Гупка А. Б. Технлогічні методи забезпечення експлуатаційної надійності важконавантажених пар тертя сільськогосподарських машин / Б. В. Гупка, А. Б. Гупка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2014 – Вип. 151. - С. 254-258. 7.

 4. Гупка А. Б. Конструктивно-технологічні методи підвищення експлуатаційної надійності та довговічності гвинтових робочих органів /                  А. Є. Дячун, В. З. Гудь, А. Б. Гупка, П. В. Босюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2014. – Вип. 151. - С. 194-197.

 5. Гупка А. Б. Шнекові очисники дискових копачів коренеплодів з Г-подібними спіралями / І. Б. Гевко, В. В. Васильків, А. Б. Гупка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2015 – Вип. 156. - С. 519-526.

 6. Гупка А. Б. Технологічні основи формоутворення спеціальних профільних гвинтових заготовок / О. Л. Ляшук, А. Г. Палюх, А. Б. Гупка // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – Житомир, 2015. – Вип. 1 (70). - С. 27-31.

 7. Гупка А. Б. Дослідження силових параметрів формоутворення гвинтових очисних елементів / Ів. Б. Гевко, А. Є. Дячун, А. Б. Гупка // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – Житомир, - 2015. Вип. 1 (72). - С. 21-26.

 8. Гупка А. Б. Дослідження технологічного процесу розточування профільних гвинтових заготовок очисників дискових копачів коренезбиральних машин / В. З. Гудь, А. Є. Дячун, А. Б. Гупка // Вісник Житомирського державного технологічного університету, Серія: Технічні науки. – Житомир, 2015. - Вип. 1 (72).- С. 21-26.

 

Деклараційні патенти:

 1. Пат. 84783 Україна, МПК B21H 7/00, B21H 1/02 Установка для розвальцювання кромок викопувальних дисків машин / Стойко І.І., Гевко І.Б., Гупка А.Б. - № u201307587; заявл. 14.06.2013; опубл. 25.10.2013, бюл. № 20.

 2. Пат. 89437 Україна, МПК A01D 25/04  Пристрій для викопування коренеплодів / Дячун А.Є., Гупка А.Б., Стойко І.І., Гевко І.Б. - № u201311126; заявл. 18.09.2013; опубл. 25.04.2014, бюл. № 8.

 3. Пат. 89727 Україна, МПК B23B 29/00, B23B 35/00 Розточувальна головка / Гевко Б. М., Гупка А. Б., Босюк П. В., Гевко І. Б., Білик С. Г. - № u201314601; заявл. 13.12.2013; опубл. 25.04.2014, бюл. № 8.

 4. Пат. 89729 Україна, МПК B23B 5/14 ) Оправка з розточувальним кулісним механізмом / Гевко І. Б., Хітров І. О., Гупка А. Б., Босюк П. В., Диня В. І. - № u201314606; заявл. 13.12.2013; опубл. 25.04.2014, бюл. № 8

 5. Пат. 90721 Україна, МПК G01B 3/00 Контрольний пристрій для заміру сферичних поверхонь / Гевко І. Б., Квас М. І., Босюк П. В., Гупка А. Б., Диня В., І. - № u201314844; заявл. 18.12.2013; опубл. 10.06.2014, бюл. № 11.

 

Фахові видання та публікації в закордонних збірниках:

 1.  Гупка А.Б. Исследование силовых параметров формообразования профильных винтовых элементов / И. Б. Гевко, И. Н. Кучвара, А. Є. Дячун, А. Б. Гупка // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – Lublin, 2015. – Vol. 17, no 7. – P. 111-116.

 2. Gypka A. B. Research the force parameters of forming the screw cleaning elements // Iv. B. Hevko, A. Y.Dychun, A. B. Gypka / INMATHE «Аgricultural and mechanical engineering». - Bucharest, 2016 . -Vol. 49, no 2. – P. 77-82.