Левкович
Михайло Геннадійович

кандидат технічних наук, доцент

Контактні дані

вул. Текстильна, 28, корпус № 9, к. 201б

ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

elartuicot.png
orcidico.png

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науковий напрямок:

Автомобільний транспорт, Машинобудування.

 

ОСВІТА

2002 р. - закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність «Обладнання переробних і харчових виробництв» (кваліфікація інженер-механік).

2003 р. - закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність «Технологія машинобудування» (кваліфікація магістр технології машинобудування).

2007 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 «Технологія машинобудування».

2011 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій в машинобудуванні.

2015 р. - закінчив Луцький національний технічний університет, спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство».

 

ВИРОБНИЧА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

2006 р. – 2008 р. – асистент кафедри комп’ютерних технологій в машинобудуванні.

2008 р. – 2010 р. старший викладач кафедри комп’ютерних технологій в машинобудуванні.

2010 р. – 2013 р. – доцент кафедри комп’ютерних технологій в машинобудуванні.

2013 р. – 2016 р. – декан механіко-технологічного факультету.

2016 р. – до цього часу – доцент кафедри автомобілів.

 

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

Відновлення деталей

Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів

Спеціалізований рухомий склад

НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Паливода Ю.Є. Методи підвищення експлуатаційної надійності довговічності дисків бурякозбиральних машин/ Ю.Є. Паливода, М.Г. Левкович, В.З. Гудь., А.Б. Гупка // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. - Вип. 31. РВВ Луцького НТУ, - 2015, - Луцьк: с. 221-128

 2. Босюк П. Технологічні передумови і розрахунки протяжки для виготовлення гальмівних елементів приводів машин [Текст] / І. Гевко, М. Левкович, П. Босюк // Вісник житомирського державного технічного університету. Випуск 2(73). Технічні науки. - Житомир. - 2015. - С.27-32.

 3. Левкович М.Г. Дослідження навантажувальної здатності зачеплення ланки скребкового ланцюгового конвеєра / М.Г. Левкович, Ю.І. Пиндус, А.П. Довбиш // Всеукраїнський науково-технічний журнал "техніка, енергетика, транспорт АПК". - Вінниця, 2016. - №2(94). - Ст.119-124.

 4. Гевко Б.М. Технологічне спорядження для виготовлення мітчиків / Б.М. Гевко, Н.М. Марчук, М.Г. Левкович, П.В. Казмірчук // Вісник ЖДТУ. - Житомир, 2017. - №2(80). - Ст.39-42.

 5. Ляшук О.Л. Технологія зміцнення гвинтових робочих органів екструдерів / О.Л. Ляшук, М.Г. Левкович, Т.Б. Пиндус, О.Л. Третьяков // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка - Харків, 2017.- Вип. 181.- 343-349 с.

 6. Гевко І.Б. Дослідження технологічного процесу розточування отворів корпусних деталей / І.Б. Гевко, В.О. Дзюра, М.Г. Левкович, П.В. Казмірчук // Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів» - Вип. 11. ХНТУСГ ім. П. Василенка - Харків, 2018. - 99-104 с.

 7. Ляшук О.Л. Трибологія автомобіля. комплексна методика дослідження та кінетичні критерії оцінки / О.Л. Ляшук, А.В. Гупка, М.Г. Левкович, В.В. Гупка // Збірник наукових матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет- конференції "Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту", Центральноукраїнський національний технічний університет, 14-15 листопада 2018, м. Кропивницький. С.195-200. (Lyashuk, O.L; Gupka, A.B.; Levkovich, M.G.; Gupka, V.V. Tribology of the car complex research methodology and kinetic evaluation criteria. “Innovative technologies of development and efficiency of motor transport operation”, International scientific and practical internet conference, Central Ukrainian National Technical University of Kropivnitsky. Collection of scientific materials, (November, 14-15), Ukraine: Kropivnitsky, 2018, 195-200.).

 8. Ляшук О.Л. Вплив коефіцієнту взаємного перекриття на процеси тертя та зношування трибосистем автомобіля / О.Л. Ляшук, А.Б. Гупка, М.Г. Левкович, В.В. Гупка // Міжнародний науковий журнал проблеми трибології» - Вип. 4. ХНУ - Хмельницький, 2018. - 54-59 с.

 9. Левкович М. Програмне забезпечення для виготовлення спальників вантажних автомобілів / М. Левкович, М. Сіправська, Ю. Нікітюк // Матеріали наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 16-17 травня 2019 року. М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. - Тернопіль: ТНТУ, 2019 – 41 с.

 10. Оleg Lyashuk, Mariya Sokil, Yuriy Vovk, Mykhaylo Levkovych, Oleg Tson, Dmytro Kondratyuk, Viktor Dmytrenko. Analysis of Resonance Oscillations of Extruder Elastic Screw Conveyor / International Journal of Engineering Research in Africa. ISSN: 1663-4144, Vol. 43, pp 49-58. 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland.

 11. Andriy Andruhiv, Bohdan Sokil, Maria Sokil, Yuriy Vovk, Michael Levkovych. The influence of the cinematic parameters of movement and sprung mass vibrations of wheeled vehicles on the move along the curvedlinear sections of the way / ICCPT 2019: Current Problems of Transport: Proceedings of the 1st International Scientific. Conference, May 28-29, 2019, Ternopil, Ukraine

 12. Гудь В.З. Результати експериментальних досліджень величини крутного моменту при перевантаженні телескопічним гвинтовим транспортером сільськогосподарських вантажів / В.З. Гудь, А.І. Пік, М.Г. Левкович, В.В. Гупка // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2019. Випуск № 67:с. 34-40.

 

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ

 1. Пат. UA 99282 Пристрій для виготовлення внутрішніх багатогранників [Текст] UA, МПК B23С 3/12 (2006.01) / Левкович М. Г., Гудь В.З., Ткаченко І. Г., Лещук Р. Я., Гевко Іг. Б., Клендій В.М.; заявник Левкович М. Г., Гудь В.З., Ткаченко І. Г., Лещук Р. Я., Гевко Іг. Б., Клендій В.М.. - № u 201413719; заявл. 22.12.2014; Опубл. 25.05.2015; Бюл.№10 – 3 с.

 2. Пат. UA 118405 Обкатний верстат для виготовлення гвинтових гофрованих заготовок, МПК B21Н 3/00 / Котик Р.М., Клендій В.М., Марунич О.П., Левкович М. Г., Шуст І.М.; заявник Котик Р.М., Клендій В.М., Марунич О.П., Левкович М. Г., Шуст І.М. - № u 201701005; заявл. 03.02.2017; Опубл. 10.08.2017; Бюл.№15 – 4 с.

 3. Пат. UA 124232 Оправка для розточування і вигладжування внутрішніх циліндричних поверхонь, МПК B23В 5/00 / Гевко І.Б., Пиндус Ю.І., Клендій В.М., Казмірчук П.В., Левкович М. Г.; заявник Гевко І.Б., Пиндус Ю.І., Клендій В.М., Казмірчук П.В., Левкович М. Г. - № u 201711049; заявл. 13.11.2017; Опубл. 26.03.2018; Бюл.№6 – 4 с.

 4. Пат. UA 124844 Трубчастий ланцюговий транспортер, МПК B65G 33/08 / Герук С.М., Довбиш А.П., Клендій В.М., Ляшук О.Л., Левкович М.Г., Пиндус Т.Б.; заявник Герук С.М., Довбиш А.П., Клендій В.М., Ляшук О.Л., Левкович М.Г., Пиндус Т.Б. - № u 201710828; заявл. 06.11.2017; Опубл. 25.04.2018; Бюл.№8 – 4 с.

 5. Пат. UA 125331 Запобіжний патрон ріжучих інструментів, МПК F16D 7/00 / Комар Р.В., Клендій В.М., Котик Р.М., Левкович М. Г., Казмірчук П.В.; заявник Комар Р.В., Клендій В.М., Котик Р.М., Левкович М. Г., Казмірчук П.В. - № u 201711047; заявл. 13.11.2017; Опубл. 10.05.2018; Бюл.№9 – 4 с.

 6. Пат. UA 128420 Індикаторний пристрій для контролю різі мітчиків та профільних деталей, мпк b23b 49/00 / Ляшук О.Л., Левкович М.Г, Марчук Н.М.,Третяков О.Л., Котик Р.М.; заявник Ляшук О.Л., Левкович М.Г, Марчук Н.М.,Третяков О.Л., Котик Р.М. - № u201805648; заявл. 21.05.2018; Опубл. 10.09.2018; Бюл.№17 – 4 с.

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 

 1. Левкович М.Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автомобілі. Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання. Розділ «Тяговий розрахунок автомобіля» / М.Г. Левкович, І.Г. Ткаченко, Ю.І. Пиндус; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль.: ТНТУ, 2014. – 30 с.

 2. Левкович М.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Відновлення деталей» на тему «Оброблення деталей на токарних верстатах». [Текст] / М.Г. Левкович, О.М. Лясота, П.В. Босюк. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2014. – 18 с.

 3. Левкович М.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Відновлення деталей» на тему «Оброблення деталей на свердлильних верстатах». [Текст] / М.Г. Левкович, О.М. Лясота, П.В. Босюк. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2014. – 16 с.

 4. Левкович М.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Відновлення деталей» на тему «Оброблення деталей на фрезерних верстатах». [Текст] / М.Г. Левкович, О.М. Лясота, П.В. Босюк. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2014. – 20 с.

 5. Левкович М.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Відновлення деталей» на тему «Оброблення деталей на шліфувальних верстатах». [Текст] / М.Г. Левкович, О.М. Лясота, П.В. Босюк. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2014. – 25 с.

 6. Левкович М.Г. Конспект лекцій з дисципліни «Автомобілі. аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів» для студентів всіх форм навчання за напрямком підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»/ М.Г. Левкович, Ю.І. Пиндус, В.О. Тесля, П.В. Босюк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль.: ТНТУ, 2016. – 242 с.

 7. Левкович М.Г. Конспект лекцій з дисципліни «Відновлення деталей» для студентів всіх форм навчання за напрямком підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»/ М.Г. Левкович, П.В. Босюк, М.Д. Радик. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль.: ТНТУ, 2016. – 118 с.

 8. Босюк П.В. Конспект лекцій з курсу «Комп'ютерна діагностика» для студентів спеціальності 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання / П.В. Босюк, В.О. Тесля, М.Г. Левкович. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль.: ТНТУ, 2016. – 237 с.

 9. Босюк П.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт № 1, 2, 3 з курсу «Компютерна діагностика» для студентів - спеціальності 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання / П.В. Босюк, В.О. Тесля, М.Г. Левкович. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль.: ТНТУ, 2016. – 35 с.

 10. Босюк П.В. Конспект лекцій з курсу «Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля» частина І для студентів спеціальності 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання / П.В. Босюк, В.М. Клендій, М.Г. Левкович. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль.: ТНТУ, 2016. – 123 с.

 11. Босюк П.В. Конспект лекцій з курсу «Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля» частина ІІ для студентів спеціальності 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання / П.В. Босюк, В.М. Клендій, М.Г. Левкович. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль.: ТНТУ, 2016. – 123 с.

 12. Тесля В.О. Методичні вказівки до лабораторних занять студентів всіх форм навчання Ч.1 з дисципліни "Основи технічної діагностики автомобілів" / В.О. Тесля, П.В. Босюк , М.Г. Левкович. - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль.: ТНТУ, 2016. – 44 с.

 13. 1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Основи технології діагностики автомобілів”. Частина 1 “Діагностування систем двигуна” М.Д. Сіправська, В.О. Тесля, П.В. Босюк, М.Г. Левкович // Тернопіль: ТНТУ, 2018. - 44 ст.

 14. Ляшук О.Л. Методичні вказівки з науково-дослідницької практики для студентів усіх форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань 27 «Транспорт» спеціальністі 274 «Автомобільний транспорт» / О.Л. Ляшук, М.Г. Левкович, Ю.І. Пиндус, Ів.Б. Гевко, В.З. Гудь, В.М. Клендій. - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль.: ТНТУ, 2019. – 15 с.